MGA KONDISYON NG SERBISYO NG YIPPI

 

Ang Yippi ("Yippi," "amin," "kami," o "tayo") ay naglalaan ng serbisyo ng messaging, Internet calling, voice messaging, video calling at iba pa sa buong mundo. Mangyaring basahin ang Mga Kondisyon ng Serbisyo upang maunawaan kung ano at paano ginagamit ang Yippi. Ang pag-install, pag-access o paggamit ng aming mga app, services, features, software o website (kasama ang "Mga Serbisyo") ay nagpapakita na sumasang-ayon ka sa Mga Kondisyon ng Serbisyo ("Mga Kondisyon").

 

WALANG ACCESS SA MGA EMERGENCY SERVICES: May malaking pagkakaiba ang Yippi at ang mobile phone, fixed-telephone line at SMS services. Ang aming Mga Serbisyo ay hindi nagbibigay ng access sa mga emergency services o mga emergency services provider kabilang na ang kapulisan, mga kagawaran ng sunog, mga ospital o ang  pagkonekta sa mga public safety answering point. Tiyakin na makokontak mo ang mga pangunahing emergency services provider sa pamamagitan ng mobile phone, fixed-telephone line o iba pang serbisyo.

 

TUNGKOL SA AMING MGA SERBISYO

 

Pagpaparehistro: Magparehistro sa aming Mga Serbisyo at ibigay ang tumpak na data, kasalukuyang numero ng mobile phone at kung may pagababgo i-update ang numero ng mobile phone gamit ang in-app change number feature. Sumasang-ayon ka na tumanggap ng mga text message at mga tawag sa telepono (mula sa amin o sa aming mga third-party provider) na may mga code kapag nagparehistro sa aming Mga Serbisyo.

 Address Book: Naibibigay mo sa amin ang mga numero ng telepono ng mga user ng Yippi at ang iba pang mga contact sa iyong mobile phone address book sa isang regular na batayan. Kinukumpirma mo na ikaw ay awtorisado na magbigay sa amin ng mga numero ng telepono upang pahintulutan kaming magbigay ng aming Mga Serbisyo.

 

 

 

Edad: Ang iyong edad ay hindi dapat bababa sa 14 na taong gulang upang magamit mo ang aming Mga Serbisyo (o dapat ay nasa tamang edad na kahilingan ng iyong bansa na hindi na nangangailangan ng pagsang-ayon ng magulang). Bilang karagdagan sa kahilingang edad sa ilalim ng ipinatutupad na batas, kung sa iyong bansa ay hindi ka pa nakaaabot sa hustong gulang para maging awtorisado na sumang-ayon sa aming Mga Kondisyon, ang iyong magulang o tagapag-alaga ay puwedeng sumang-ayon sa aming Mga Kondisyon para sa iyo.

Mga Device at Software: Dapat na mayroon kang device, software at data connection na hindi namin inilalaan upang magamit ang aming Mga Serbisyo. Hanggang patuloy mong ginagamit ang aming Mga Serbisyo, pumapayag kang awtomatikong i-download at i-install ang mga update sa aming Mga Serbisyo.

Mga Bayarin at Buwis: Ikaw ang responsible sa tagapaglaan ng data plan at iba pang mga bayarin at buwis na nauugnay sa paggamit ng aming Mga Serbisyo. Maaari ka naming singilin para sa aming Mga Serbisyo kabilang na ang mga naaangkop na buwis. Maaari naming tanggihan o kanselahin ang mga order. Hindi kami nagbibigay ng mga refund para sa aming Mga Serbisyo maliban kung hinihiling ito ng batas.

 

PRIVACY POLICY AT USER DATA

 

Mahalaga sa Yippi ang iyong privacy. Nakasaad sa Privacy Policy ng Yippi ang mga impormasyon (kabilang ang mensahe) tungkol sa aming mga gawain, gayundin ang mga impormasyon na natatanggap at kinokolekta namin mula sa iyo at kung paano namin ginagamit at ibinabahagi ang impormasyong ito. Sumasang-ayon ka sa aming data practices, kabilang na ang pagkolekta, paggamit, pagproseso, at pagbabahagi ng iyong impormasyon tulad ng binabanggit sa aming Privacy Policy, gayundin ang paglipat at pagproseso ng iyong impormasyon sa Estados Unidos at sa iba pang mga bansa sa buong mundo na sakop namin o sa mga bansa na mayroon kaming mga pasilidad, mga service provider o mga kasosyo saan ka man gumagamit ng aming Mga Serbisyo. Kinikilala mo na ang mga batas, regulasyon, at pamantayan ng mga bansa kung saan ang iyong impormasyon ay naka-imbak o naproseso ay maaaring naiiba mula sa iyong sariling bansa.

 

 

 

TAMANG PAGGAMIT NG AMING MGA SERBISYO

 

Ang aming Mga Kondisyon at Patakaran: Dapat mong gamitin ang aming Mga Serbisyo ayon sa aming Mga Kondisyon at naka-post na mga patakaran. Kapag pinahinto namin ang iyong account dahil nilabag mo ang aming Mga Kondisyon, hindi ka maaaring gumawa ng panibagong account nang walang pahintulot mula sa amin.

 Legal at Tamang Paggamit: Dapat mong i-access at gamitin ang aming Mga Serbisyo para lamang sa mga legal, awtorisado, at tamang mga layunin. Hindi mo gagamitin (o tutulungan ang iba sa paggamit) sa aming mga Serbisyo sa mga paraan na: (a) lalabag, hindi angkop, o manghihimasok sa karapatan ng Yippi, mga user o iba pa kabilang na ang privacy, publisidad, intelektwal na ari-arian o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari; (b) lalabag sa batas, malaswa, mapanirang-puri, nagbabanta, nanghihikayat, namimilit, mapopoot, mananakit ng lahi o etnikong pinagmulan, mag-uudyok o manghihikayat ng pag-uugali na labag sa batas o hindi angkop kabilang ang pagtataguyod ng marahas na mga krimen; (c) magsasangkot sa paglalahatla ng mga kasinungalingan, maling pagpapaliwanag o mapanlinlang na mga pahayag; (d) magpapanggap bilang ibang tao; (e) sangkot sa pagpapadala ng mga iligal o hindi pinahihintulutang paraan ng komunikasyon tulad ng bulk messaging, auto-messaging, auto-dialing at iba pa; o (f) may kinalaman sa anumang di-personal na paggamit ng aming Mga Serbisyo malibang may pahintulot mula sa amin.

Pipinsala sa Yippi o sa aming mga User: Hindi mo dapat (o tulungan ang iba) na i-access, gamitin, kopyahin, gayahin, baguhin, gumawa ng mga gawaing hinango o batay sa pamamahagi, lisensya, sublicense, paglipat, pagdisplay, pagperform o kung hindi man ay pagsamantalahan ang aming Mga Serbisyo sa hindi tama o di-awtorisadong paraan, sa mga paraan na magpapabigat, makasasama o makapipinsala sa amin, sa aming mga Serbisyo, mga sistema, mga user o iba pa, gayundin hindi mo dapat na direkta o sa awtomatikong  paraan ay: (a) baliktaran, baguhin, bawasan, gumawa ng mga gawaing hinango sa pag-decompile o pagkuha ng code mula sa aming Mga Serbisyo; (b) magpadala, mag-imbak o magpadala ng mga virus o iba pang mapanganib na computer code sa pamamagitan ng o tungo sa aming Mga Serbisyo; (c) makakuha o magtangkang kumuha ng hindi

 

 

 

 

awtorisadong access sa aming Mga Serbisyo o mga sistema; (d) makapigil sa o makagambala sa integridad o performance ng aming Mga Serbisyo; (e) lumikha ng mga account sa aming pangalan sa pamamagitan ng hindi awtorisado o awtomatikong paraan; (f) mangolekta ng impormasyon ng o tungkol sa mga user sa anumang hindi tama o awtorisadong paraan; (g) magbenta, muling pagbebenta, magrenta o maningil para sa aming Mga Serbisyo; o (h) ipamahagi o gawing available ang aming mga Serbisyo sa isang network kung saan maaaring magamit ang mga ito ng maraming device ng sabay-sabay.

 Panatilihing Secure ang iyong Account: Ikaw ang may pananagutan sa pagpapanatiling ligtas at secure ng iyong device at ng iyong Yippi account at dapat mong ipaalam agad sa amin ang anumang di-awtorisadong paggamit o paglabag sa seguridad ng iyong account o sa aming Mga Serbisyo.

 

Third-party services

Maaaring ipahintulot ng aming Mga Serbisyo ang pag-access, paggamit o pakikipag-ugnayan sa mga third-party website, app, content at iba pang mga produkto at serbisyo. Halimbawa, maaaring naisin mo na gumamit ng mga third-party data backup services (tulad ng iCloud o Google Drive) na isinama sa aming Mga Serbisyo o iniugnay ng isang share button sa third party website at nagbibigay-daan sa iyo na makapagpadala ng impormasyon sa iyong mga contact sa Yippi. Tandaan na kapag gumamit ka ng mga third party services, ang kanilang mga kondisyon at privacy policy ang masusunod sa paggamit mo ng mga serbisyong iyon.

 

LISENSYA

 

Ang Iyong Mga Karapatan: Hindi inaangkin ng Yippi ang pagmamay-ari ng impormasyon na isinumite mo para sa iyong Yippi account o sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo. Dapat na taglay mo ang karapatan sa naturang mga impormasyon na isinumite mo para sa iyong Yippi account o sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo at ang karapatang magbigay ng karapatan at pahintulot sa aming Mga Kondisyon.

 

 

 

 

Mga Karapatan ng Yippi: Pagmamay-ari namin ang lahat ng mga copyright, trademark, domain, logo, trade dress, trade secret, patente at iba pang mga intellectual property right na nauugnay sa aming Mga Serbisyo. Hindi mo maaaring gamitin ang aming mga copyright, trademark, domain, logo, trade dress, patente at iba pang mga intellectual property right maliban kung mayroon kang pahintulot mula sa amin. 

Karapatan na Ibinigay sa Iyo ng Yippi: Binibigyan ka namin ng limitado, nababawi, hindi eksklusibo, non-sublicensable at lisensya na non-transferable upang magamit ang aming Mga Serbisyo na nakabatay at alinsunod sa aming Mga Kondisyon. Ang tanging layunin ng lisensya ay para magamit mo ang aming Mga Serbisyo sa paraang ipinahihintulot ng aming Mga Kondisyon. Wala ng iba pang lisensya o karapatan ang ibinibigay sa iyo maliban dito.

 

PAG-UULAT NG THIRD-PARTY COPYRIGHT, TRADEMARK AT IBA PANG PAGLABAG SA INTELEKTUWAL NA PAG-AARI

 

Maaari naming ihinto ang iyong Yippi account kung paulit-ulit mong nilalabag ang intellectual property rights ng iba.

 

DISCLAIMER

 

Ginagamit mo ang aming mga serbisyo ayon sa iyong sariling kapasiyahan at nasa ilalim ng mga sumusunod na disclaimer. Inilalaan namin ang aming mga serbisyo "kung ano ito" sa isang paraan na walang anumang ipinahahayag o ipinahiwatig na mga garantiya, kabilang ngunit hindi limitado sa mga garantiya ng pagnenegosyo, na angkop para sa isang partikular na layunin, pamagat, hindi lumalabag at ligtas mula sa computer virus o iba pang mapanganib code. Hindi namin ginagarantiyahan na ang anumang impormasyon na ibinigay sa amin ay tumpak, kumpleto o kapaki-pakinabang at na ang aming mga serbisyo ay operational, walang error, sigurado o ligtas at na ang aming mga serbisyo ay gagana nang walang mga

 

 

 

 

pagkagambala, pagkaantala o kamalian. Hindi namin kinokontrol at wala kaming pananagutan sa pagkontrol sa kung paano o kailan ginagamit ng aming mga user ang aming mga serbisyo o ang mga feature, serbisyo at mga interface. Hindi kami responsable at obligado na kontrolin ang mga aksyon o impormasyon (kabilang ang content) ng aming mga user o iba pang mga third party. Malaya kami, ang aming mga subsidiary, affiliate, ang kanila at aming mga direktor, opisyal, empleyado, kasosyo at mga ahente (kasama, ang "mga partido ng Yippi") mula sa anumang paghahabol, reklamo, sanhi ng aksyon, kontrobersya, pagtatalo (kasama, “pag-aangkin") at mga pinsala na kilala at hindi kilala, may kaugnayan o nagmumula sa anumang paraan sa naturang paghahabol na mayroon ka laban sa anumang third party.

 

LIMITASYON NG PANANAGUTAN

 

Ang mga partido ng Yippi ay hindi mananagot para sa anumang nawawalang kita o pangyayaring hindi pangkaraniwan, mahirap, hindi tuwiran o di-sinasadyang mga pinsala na may kaugnayan o nagmumula sa anumang paraan sa aming mga kondisyon, sa amin o sa aming mga serbisyo kahit na nagpa-alala na ang mga partido ng Yippi  sa posibilidad ng gayong mga pinsala. Ang pananagutan naming bayarin may kaugnayan o nagmumula sa anumang paraan sa aming mga kondisyon, sa amin o sa aming mga serbisyo ay hindi hihigit sa isang daang dolyar ($ 100) o ang halaga na iyong binayaran sa nakalipas na labindalawang buwan. Ang nabanggit na disclaimer at limitasyon ng pananagutan ay ipatutupad sa pinakamalawak na paraan na ipinahihintulot ng naaangkop na batas. Ang mga batas ng ilang estado o hurisdiksyon ay maaaring hindi nagpapahintulot ng pagbubukod o limitasyon ng mga pinsala, kaya posibleng ang ilan o lahat ng pagbubukod at limitasyon na nakalagay sa itaas ay maaaring hindi naaangkop sa iyo. Bagaman salungat sa aming mga kondisyon, sa ganitong mga kaso ang pananagutan ng  partido ng Yippi ay limitado sa pinakamalawak na paraan na ipinahihintulot ng naaangkop na batas.

 

 

 

 

 

 

PAGBABAYAD PINSALA

 

Sumasang-ayon ka na ipagtanggol, magbayad pinsala at patunayan na walang kinalaman ang mga Partido ng Yippi mula o laban sa lahat ng mga pananagutan, pinsala, pagkawala at gastos sa anumang uri (kasama ang makatuwirang mga bayarin sa sahod at mga gastos) na may kaugnayan o nagmumula o sa anumang paraan sa alinman sa mga sumusunod: (a) ang iyong pag-access o paggamit ng aming Mga Serbisyo kabilang ang impormasyong ibinigay kaugnay nito; (b) ang iyong paglabag o pinaghinalaang paglabag sa aming Mga Kondisyon; o (c) anumang pagkakamali na ginawa mo. Lubusan kang makikipagtulungan batay sa aming kahilingan para sa pagtatanggol o pag-areglo ng anumang Claim.

 

RESOLUSYON SA HINDI PAGKAKAUNAWAAN

 

Sumasaklaw na Batas: Saklaw ng mga batas ng Malaysia ang aming Mga Kondisyon pati na rin ang anumang mga di-pagkakasundo maging sa korte man o arbitrasyon na maaaring lumitaw sa pagitan mo at ng Yippi nang hindi isinasaalang-alang sa kontrahan ng mga probisyon ng batas.

 

AVAILABILITY AT PAGPAPAHINTO NG AMING MGA SERBISYO

 

Availability ng aming Mga Serbisyo: Maaaring magambala ang aming Mga Serbisyo dahil sa maintenance, pag-aayos, pag-upgrade, paghina ng network o kagamitan. Maaari naming ihinto ang ilan o ang lahat ng aming mga serbisyo kabilang ang ilang mga feature at support para sa ilang mga device at plataporma anumang oras. Ang mga pangyayari na hindi namin kontrolado ay maaaring makaapekto sa aming Mga Serbisyo tulad ng natural na sakuna at iba pang malawakan at mapupuwersang mga kaganapan.

 

 

 

 

Pagpapahinto: Maaari naming baguhin, suspindihin o wakasan ang iyong access o paggamit ng aming Mga Serbisyo anumang oras para sa anumang kadahilanan, tulad ng kung nilalabag mo ang nakasulat o nakasaad sa aming Mga Kondisyon o gumawa ng pinsala, panganib o posibleng paglalantad sa amin, sa aming mga user sa mga legalidad o iba pa.

 

Iba pa

· Malibang may naisagawang kasunduan sa pagitan mo at namin, ang aming Mga Kondisyon ang bubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at namin may kinalaman sa Yippi at sa aming Mga Serbisyo at papalitan nito ang anumang mga naunang kasunduan.

· Maaari naming hilingin ang iyong pagsang-ayon sa mga karagdagang tuntunin para sa ilan sa aming Mga Serbisyo sa hinaharap, na pangunahing masusunod sakaling may salungatan sa pagitan ng mga naunang Mga Kondisyon at sa mga karagdagan.

· Ang aming mga Serbisyo ay hindi nilayon para ibahagi o gamitin sa anumang bansa kung saan ang paggawa nito ay lalabag sa lokal na batas o magpapasailalim sa amin sa anumang mga regulasyon ng ibang bansa. Taglay namin ang karapatan na limitahan ang aming Mga Serbisyo sa anumang bansa.

· Hindi mo dapat gamitin o i-download ang aming Mga Serbisyo kung ikaw ay nasa isang bansang may mga pagbabawal at hindi mo dadayain ang iyong lokasyon sa pamamagitan ng IP proxying o iba pang mga pamamaraan.

· Ang aming Mga Kondisyon ay nakasulat sa wikang Ingles (U.S.). Anumang isinalin na bersyon ay nilayon lamang para sa iyong kapakinabangan. Kung sakaling ang anumang isinalin na bersyon ng aming Mga Kondisyon ay hindi kaayon ng Ingles na bersyon, ang Ingles na bersyon ang dapat masunod.

· Ang anumang pagbabago o pagkansela ng aming Mga Kondisyon ay nangangailangan ng hayagang permiso.

· Maaari naming baguhin o i-update ang Mga Kondisyon. Bibigyan ka namin ng abiso ng mga pagbabago sa aming Mga Kondisyon na siyang naaangkop at i-update ang petsa ng “Last

 

 

 

 

Modified” sa taas na bahagi ng Mga Kondisyon. Ang iyong patuloy na paggamit ng aming Mga Serbisyo ay nagpapatunay na sang-ayon ka sa mga posibleng pagbabagong ito. Kung hindi ka naman sang-ayon dapat mong itigil ang paggamit ng aming Mga Serbisyo. Mangyaring repasuhin ang aming Mga Kondisyon sa pana-panahon.

· Ang lahat ng aming mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng aming Mga Kondisyon ay malaya naming maitatalaga sa alinman sa aming mga affiliate gayundin ang tungkol sa pagsama-sama, pagkuha, muling pagtatayo o pagbebenta ng mga ari-arian o pagpapatupad ng batas. Maaari naming ilipat ang iyong impormasyon sa alinman sa aming mga affiliate, kahaliling institusyon o bagong may-ari.

· Hindi mo maaaring ilipat ang anuman sa iyong mga karapatan o obligasyon sa ilalim ng aming Mga Kondisyon sa sinuman nang walang patiunang nakasulat na pahintulot mula sa amin.

· Wala anumang bagay na nakasaad sa aming Mga Kondisyon ang pumipigil sa amin na sumunod sa batas.

· Maliban sa nakasaad dito, ang aming Mga Kondisyon ay hindi nagbibigay ng anumang third-party beneficiary rights.

· Kung hindi namin ipatutupad ang alinman sa aming Mga Kondisyon, hindi ito ituturing na kanselado.

· Ang anumang probisyon ng Mga Kondisyon na itinuturing na labag sa batas, walang bisa o sa anumang dahilan hindi maipapatupad, kung gayon ang probisyon ay dapat ituring na severable (mahigpit) at hindi makakaapekto sa bisa at pagpapatupad ng mga natitirang mga probisyon.

· Nasa amin ang lahat ng karapatan na hindi namin ipinagkaloob sa iyo. Sa ilang mga hurisdiksyon maaari kang magkaroon ng legal na karapatan bilang isang mamimili at ang aming Mga Kondisyon ay hindi nilayon upang limitahan ang mga legal na karapatan ng mamimili na hindi maaaring kanselahin ng kontrata.

· Pinahahalagahan namin ang iyong feedback at mga suhestiyon tungkol sa Yippi at aming

 

 

 

 

Mga Serbisyo, ngunit nauunawaan mo na maaari naming gamitin ang iyong feedback o mungkahi nang walang anumang obligasyon na bayaran ka ukol dito (tulad ng wala kang obligasyon na ibigay ito).

 

PRIVACY POLICY NG YIPPI

 

Ang paggalang sa iyong privacy ay nakasulat sa aming DNA. Nang simulan namin ang Yippi, tunguhin naming maitatag ang aming Mga Serbisyo taglay sa aming isip ang prinsipyo na pahalagahang mabuti ang iyong Privacy.

Naglalaan ang Yippi ng messaging, Internet calling, at iba pang mga serbisyo sa buong mundo. Tumutulong ang aming Privacy Policy na ipaliwanag ang paggamit namin ng impormasyon (kabilang ang mensahe). Halimbawa, isinaad namin kung anong impormasyon ang kinokolekta namin at kung paano ito makakaapekto sa iyo. Ipinaliliwanag din namin ang mga hakbang na ginagawa namin upang protektahan ang iyong privacy – kaya ginawa ang Yippi upang mga naipadalang mga mensahe ay hindi ma-imbak at mabigyan ka ng kontrol sa kung sino ang iyong kakausapin sa loob ng aming Mga Serbisyo.

Kapag sinabi naming "Yippi," "amin," "kami," o "tayo," ang tinutukoy namin ay ang Yippi. Ang Privacy Policy ("Privacy Policy") ay sumasaklaw sa lahat ng aming mga app, serbisyo, feature, software, at website (kasama, "Mga Serbisyo") maliban kung tinukoy.

 

IMPORMASYONG KINOLEKTA NAMIN

 

Ang Yippi ay tumatanggap o nagtitipon ng impormasyon kapag ito ay nag-ooperate at naglalaan ng aming Mga Serbisyo, kabilang sa mga naiipong impormasyon ang pag-install, pag-access o paggamit ng aming Mga Serbisyo.

 

 

 

 

 

IMPORMASYONG IBINIGAY MO

 

· Impormasyon ng iyong Account: Ibinibigay mo ang numero ng iyong mobile phone para makagawa ng Yippi account. Nabibigyan mo kami ng mga numero ng telepono mula sa iyong mobile address book sa regular na batayan, kabilang ang mga user ng aming Mga Serbisyo at iba pang mga contact mo. Kinukumpirma mo na ikaw ay awtorisado na bigyan kami ng mga numerong ito. Maaari ka ring magdagdag ng iba pang impormasyon sa iyong account tulad ng profile name, profile picture at message status.

· Ang Iyong Mga Mensahe: Hindi namin pananatilihin ang iyong mga mensahe sa tuwing gagamitin mo ang aming Mga Serbisyo. Sa sandaling ang mga mensahe (kasama ang iyong  mga chat, larawan, video, voice message, file, at share location information) ay naihatid, ang mga ito ay tinatanggal mula sa aming mga server. Ang iyong mga mensahe ay naka-imbak sa iyong sariling device. Kung ang isang mensahe ay hindi agad maipapadala (halimbawa, kung offline ka), maaari naming panatilihin ito sa aming mga server ng hanggang 30 araw habang sinisikap naming ihatid ito. Kung ang mensahe ay hindi naipadala pagkalipas ng 30 araw tatanggalin namin ito. Upang mapaganda ang performance at paghahatid ng mga mensaheng multimedia, tulad ng kapag maraming tao ang nagbabahagi ng isang popular na larawan o video, maaari naming mapanatili ang content na iyon sa aming mga server sa mas matagal na panahon. Nag-aalok din kami ng end-to-end na pag-encrypt para sa aming mga serbisyo (ang end-to-end na pag-encrypt ay nangangahulugang naka-encrypt ang iyong mga mensahe upang maprotektahan ito at hindi mabasa maging namin o ng ikatlong partido).

· Ang Iyong Mga Koneksyon: Upang matulungan kang organisahin ang iyong pakikipag-ugnayan sa iba, maaari kaming lumikha ng isang listahan ng mga paborito mong mga contact at maaari kang gumawa, sumali o maidagdag sa mga group at mga listahan ng broadcast at mga katulad na grupo at ang mga listahan ay iuugnay sa impormasyon ng iyong account.

· Customer Support: Maaari mo kaming bigyan ng impormasyon may kaugnayan sa iyong paggamit ng aming Mga Serbisyo kabilang ang mga kopya ng iyong mga mensahe at kung paano ka namin makokontak upang mabigyan ka namin ng kinakailangan mong tulong.

 

 

 

 

Halimbawa, maaari mo kaming padalhan ng isang email na may impormasyon tungkol sa performance ng aming app o iba pang mga isyu.

 

AWTOMATIKONG NAKOLEKTA NA IMPORMASYON

· Usage and Log Information: Kinokolekta namin ang impormasyon may kaugnayan sa serbisyo, diagnostic at performance. Kabilang dito ang impormasyon tungkol sa iyong aktibidad, (tulad ng kung paano mo ginagamit ang aming Mga Serbisyo, kung paano ka nakikipag-ugnayan sa iba gamit ang aming Mga Serbisyo at iba pa) mga log file, diagnostic, crash, website, mga performance log at mga ulat.

· Transactional Information: Kapag magbabayad ka para sa aming Mga Serbisyo, makatatanggap kami ng impormasyon at kumpirmasyon tulad ng resibo ng pagbabayad, maging sa mga tindahan ng app o iba pang mga third party na nagpoproseso ng iyong pagbabayad.

· Device and Connection Information: Kinokolekta namin ang espesipikong impormasyon ng device kapag nag-install ka, nag-access o gumamit ng aming Mga Serbisyo. Kabilang dito ang impormasyon tulad ng hardware model, operating system information, browser information, IP address, mobile network information kasama ang numero ng telepono at mga device identifier. Kinokolekta namin ang device location information kung gagamitin mo ang aming mga location feature tulad ng kapag nagpasya kang ibahagi ang iyong lokasyon sa iyong mga contact o ginamit mo ang view locations nearby o kapag may ibinahagi sa iyo at ng katulad nito at para sa mga diagnostic at pag-troubleshoot tulad ng kung nagkaproblema sa mga app location feature.

· Cookies: Gumagamit kami ng mga cookies upang ma-operate at makapagbigay ng aming Mga Serbisyo kabilang ang paglalaan ng aming Mga Serbisyo na nakabatay sa web, maging madali ang sa iyo ang paggamit, maunawaan kung paano ginagamit ang aming Mga Serbisyo, at i-customize ang aming Mga Serbisyo. Halimbawa, gumagamit kami ng cookies upang mailagay ang Yippi sa web, desktop at iba pang mga web-based services. Maaari rin kaming gumamit ng cookies upang malaman kung alin sa aming mga FAQ ang pinaka-popular at

 

 

 

 

upang ipakita sa iyo ang makabuluhang content may kaugnayan sa aming Mga Serbisyo. Bukod pa rito, maaari kaming gumamit ng cookies upang matandaan ang mga gusto mo, tulad ng wika na pinipili mo at gayundin para i-customize ang aming Mga Serbisyo para sa iyo.

· Status Information: Kinokolekta namin ang impormasyon sa ginagawa mong pagbabago tungkol sa iyong online at message status sa aming Mga Serbisyo, tulad ng kung ikaw ay online (ang iyong "online status "), ang huling paggamit mo ng aming Mga Serbisyo (ang iyong “last seen status"), at ang huling pag-update ng iyong message status.

THIRD-PARTY INFORMATION

 

· Mga Impormasyon na Inilaan ng Iba Tungkol sa Iyo: Tumatanngap kami ng impormasyon na ibinibigay sa amin ng iba pang mga tao na maaaring may kasamang impormasyon tungkol sa iyo. Halimbawa, kapag ang ibang user na kilala mo na gumagamit din ng aming Mga Serbisyo ay makapagbibigay ng numero ng iyong telepono mula sa kanilang mobile address book (kung paano na maaaring maibigay mo rin ang kanila), o kapag nagpadala sila ng mensahe sa iyo o mensahe sa mga grupo kung saan kabilang ka o kapag tinawagan ka nila.

· Mga Impormasyon mula sa Third Party: Nakikipagtulungan kami sa mga third-party provider upang tulungan kaming mag-operate, maglaan, magpasulong, maintindihan, i-customize, suportahan at ipagbili ang aming Mga Serbisyo. Halimbawa, nakikipagtulungan kami sa mga kumpanya para maipamahagi ang aming mga app, maglaan ng aming imprastraktura, delivery at iba pang mga system, maglaan ng mapa at impormasyon ng mga lugar, magproseso ng bayad, tulungan kaming malaman kung paano ginagamit ng mga tao ang aming Mga Serbisyo at ipagbili ang aming Mga Serbisyo. Ang mga provider na ito ay maaaring magbigay sa amin ng impormasyon tungkol sa iyo sa ilang mga pangyayari halimbawa, ang mga app stores ay maaaring magbigay sa amin ng mga ulat upang matulungan kaming maintindihan at maayos ang mga isyu sa serbisyo.

 

 

 

 

 

· Third-Party Services: Pinapayagan ka naming gamitin ang aming Mga Serbisyo na may kaugnayan sa third-party services. Kung gagamitin mo ang aming Mga Serbisyo sa mga serbisyong tulad ng third-party, makakatanggap kami ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa kanila. Tandaan na kapag gumamit ka ng third-party services, ang kanilang mga kondisyon at mga privacy policy ang masusunod sa paggamit mo ng mga serbisyong iyon.

 

KUNG PAANO NAMIN GINAGAMIT ANG IMPORMASYON

 

Ginagamit namin ang lahat ng impormasyon na mayroon kami upang tulungan kaming mag-operate, maglaan, mapahusay, maunawaan, i-customize, suportahan at ipagbili ang aming Mga Serbisyo.

· Ang aming Mga Serbisyo: Nag-ooperate kami at nagbibigay ng aming Mga Serbisyo kabilang ang customer support, pagpapahusay, pag-aayos at pag-customize ng aming Mga Serbisyo. Nauunawaan namin kung paano ginagamit ng mga tao ang aming Mga Serbisyo, inaalam at ginagamit namin ang impormasyon na mayroon kami upang suriin at pagbutihin ang aming Mga Serbisyo, pananaliksik, pagbuo at pagsubok sa mga bagong serbisyo at mga feature at magsagawa ng mga troubleshooting. Ginagamit din namin ang iyong impormasyon para matugunan ka kapag nakikipag-ugnayan ka sa amin. Gumagamit kami ng cookies upang mag-operate, maglaan, mapahusay, maunawaan at i-customize ang aming Mga Serbisyo.

· Kaligtasan at Seguridad: Kinukumpirma namin ang mga account at aktibidad at itinataguyod ang kaligtasan at seguridad sa loob at labas ng aming Mga Serbisyo, tulad ng pagsisiyasat sa kahina-hinalang aktibidad o mga paglabag sa aming Mga Kondisyon at upang matiyak na ang aming Mga Serbisyo ay ginagamit nang legal.

· Komunikasyon Tungkol sa aming Mga Serbisyo at ang Toga Limited Group of Companies: Nakikipag-ugnayan kami sa iyo tungkol sa aming Mga Serbisyo at feature at ipanapaalam sa iyo ang tungkol sa aming mga kondisyon at mga patakaran at iba pang mahahalagang update. Maaari ka naming bigyan ng marketing ng aming Mga Serbisyo at ng Toga Limited Group of Company kung saan kami ay bahagi nito sa ngayon.

· Walang Mga Third-Party Banner Ad: Hindi namin pinapayagan ang mga third-party banner

 

 

 

 

ad sa Yippi. Hindi namin layunin na ipakilala ang mga ito ngunit kung gagawin man namin, mag-a-update kami ng patakaran.

· Commercial Messaging: Pinahihintulutan namin kayo at ang mga third-party tulad ng mga negosyo na makipag-ugnayan sa bawat isa gamit ang Yippi, tulad ng pag-order, transaction and appointment information, delivery at mga shipping notification, product and service updates at marketing. Halimbawa, maaari kang makatanggap ng flight status information para sa gagawing paglalakbay, resibo para sa isang bagay na iyong binili o abiso kapag ang isang delivery ay isasagawa. Ang mga mensahe na maaaring matanggap mo ay naglalaman ng marketing na may kasamang alok para sa isang bagay na maaaring interesado ka. Ayaw namin na magkaroon ka ng spammy experience kaya may kinalaman sa iyong mga mensahe, maaari mong iayos ang mga ito ayon sa gusto mo at igagalang namin ito.

 

IMPORMASYONG PINAGSASALUHAN NATIN

 

Ibinabahagi mo ang iyong impormasyon habang ginagamit mo ang aming Mga Serbisyo at ginagamit namin ang iyong impormasyon upang matulungan kaming mag-operate, maglaan, mapahusay, maintindihan, i-customize, suportahan at ipagbili ang aming Mga Serbisyo.

· Impormasyon ng Account: Ang numero ng iyong telepono, profile name at profile picture, online status at message status, last seen status at mga resibo ay available sa sinuman na gumagamit ng aming Mga Serbisyo, bagaman maaari mong palitan ang mga setting upang makontrol ang ilang impormasyon na maaaring maging available sa ibang user.

· Ang iyong Mga Contact at Iba pa: Ang mga user na kinakausap mo ay maaaring mag-imbak o muling ibahagi ang iyong impormasyon (kasama ang numero ng iyong telepono o mensahe) sa iba pa sa loob at labas ng aming serbisyo. Maaari mong gamitin ang mga setting at ang block feature upang makontrol ang mga user kung kanino ka nakikipag-ugnayan at ilang impormasyon na iyong ibinabahagi.

· Mga Third-Party Provider: Nakikipagtulungan kami sa mga third-party provider upang

 

 

 

 

tulungan kaming mag-operate, makapagbigay, mapahusay, maintindihan, i-customize, suportahan at ipagbili ang aming serbisyo. Kapag ibinabahagi namin ang impormasyon sa mga third-party provider, hinihilingan namin sila na gamitin ang iyong impormasyon alinsunod sa aming mga tagubilin at mga kondisyon o may pahintulot mula sa iyo.

· Third-Party Services: Kapag ginagamit mo ang serbisyo ng third-party na isinama sa aming serbisyo, makatatanggap sila ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibinabahagi mo sa kanila. Halimbawa, kapag gumagamit ka ng data backup service na isinama sa aming serbisyo (tulad ng iCloud o Google Drive), makakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ibinabahagi mo sa kanila. Kung nakikipag-ugnayan ka sa isang third-party service na naka-link sa aming serbisyo, maaari na naibabahagi mo ang iyong impormasyon nang direkta sa naturang third party. Tandaan na kapag gumamit ka ng third party services, ang kanilang mga kondisyon at mga privacy policy ang masusunod habang ginagamit ang kanilang serbisyo.

 

MGA KASAPI NA MGA KUMPANYA

 

Kami ay bahagi ng Toga Limited Group of Company. Bilang bahagi ng Toga Limited Group of Company, ang Yippi ay tumatanggap ng impormasyon mula dito at namamahagi ng impormasyon mula sa mga kumpanya nito. Maaari naming gamitin ang impormasyong natanggap namin mula sa kanila at maaari nilang gamitin ang impormasyong ibinabahagi namin sa kanila para makapag-operate, makapagpagbigay, mapahusay, maunawaan, i-customize, suportahan at ipagbili ang aming serbisyo at ang kanilang mga alok. Kabilang dito ang pagtulong na mapahusay ang imprastraktura at mga delivery system, maunawaan kung paano ginagamit ang aming serbisyo o ang kanila, pagtiyak sa seguridad ng sistema, paglaban sa spam, pang-aabuso o mga paglabag. Ang Toga Limited at ang iba pang mga kumpanya sa Toga Limited Group of Company ay maaari ring gumamit ng impormasyon mula sa amin upang maging madali para sa iyo na gamitin ang aming mga serbisyo tulad ng paggawa ng mga suhestiyon tungkol sa produkto (halimbawa, mga kaibigan o koneksyon o ng nakapupukaw-interes na content) at pagpapakita ng mga mapapakinabangan na mga alok at ad.

 

 

 

PAGTATALAGA, PAGBABAGO NG TAGAPANGASIWA AT PAGLILIPAT

 

Ang lahat ng aming mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng aming Mga Tuntunin ay malaya naming maitatalaga sa alinman sa aming mga kasosyo gayundin ang tungkol sa pagsama-sama, pagkuha, muling pagtatayo o pagbebenta ng mga ari-arian o pagpapatupad ng batas at maaari naming ilipat ang iyong impormasyon sa alinman sa aming mga affiliate, kahaliling institusyon o bagong may-ari.

 

PANGANGASIWA NG IYONG IMPORMASYON

 

Kung nais mong pangasiwaan, baguhin, limitahan o tanggalin ang iyong impormasyon, pinapayagan ka naming gawin iyon sa pamamagitan ng mga sumusunod na tool:

· Mga Service Setting: Maaari mong baguhin ang mga service setting upang kontrolin ang ilang impormasyon na available sa ibang user. Maaari mong pangasiwaan ang iyong mga contact, mga group at broadcast list o gamitin ang aming block feature upang makontrol ang mga user kung kanino ka nakikipag-ugnayan.

· Pagbabago ng Numero ng iyong Mobile Phone, Profile Name at Picture at Message Status: Dapat mong palitan ang numero ng iyong mobile phone gamit ang aming in-app change number feature at ilipat ang iyong account sa bagong numero ng iyong mobile phone. Maaari mo ring baguhin ang iyong profile name, profile picture at message status anumang oras.

· Pag-aalis ng Iyong Yippi Account: Maaari mong tanggalin ang iyong Yippi account anumang oras (gayundin kung nais mong bawiin ang ibinigay mong permiso sa paggamit namin ng iyong impormasyon) gamit ang in-app delete my account feature. Kapag tinanggal mo ang iyong Yippi account ang mga hindi naihatid na mensahe ay mabubura din sa aming mga server pati na rin ang iba pang impormasyon na hindi na namin kailangan upang makapag-operate at makapagbigay ng aming mga serbisyo. Tandaan na kung buburahin mo

 

 

 

 

lang ang aming app mula sa iyong device nang hindi ginagamit ang in-app delete my account feature, maiiwan sa aming server ang iyong impormasyon ng mas matagal na panahon. Mangyaring tandaan na kapag tinanggal mo ang iyong account hindi ito makakaapekto sa impormasyon na nag-uugnay sa iyo at ng iba pang mga user tulad ng kopya ng mga mensaheng ipinadala mo sa kanila.

 

BATAS AT PROTEKSIYON

 

Maaari naming kolektahin, gamitin, imbakin at ibahagi ang iyong impormasyon kung may makatwirang dahilan: (a) tumugon alinsunod sa naaangkop na batas o regulasyon, sa legal na proseso o sa mga kahilingan ng pamahalaan; (b) ipatupad ang aming Mga Kondisyon at anumang iba pang naaangkop na mga kondisyon at patakaran kabilang ang pagsisiyasat ng posibleng mga paglabag; (c) tuklasin, imbestigahan, pigilan at tugunan ang pandaraya at iba pang mga iligal na aktibidad, seguridad o mga teknikal na isyu; o (d) protektahan ang mga karapatan, ari-arian at kaligtasan ng aming mga user, ng Yippi, ng Toga Limited Group of Company o iba pa.

 

ANG ATING PAMBUONG DAIGDIG NA OPERASYON

 

Sumasang-ayon ka sa paraan ng paggamit namin ng impormasyon, kabilang ang pagkolekta, paggamit, pagproseso, at pagbabahagi ng iyong impormasyon tulad ng inilarawan sa Privacy Pollicy, pati na rin ang paglilipat at pagproseso ng iyong impormasyon sa Malaysia at ibang mga bansa sa buong mundo na sakop ng aming serbisyo o gumagamit ng aming pasilidad, mga nagbibigay ng serbisyo o mga kasosyo, kahit saan mo man ito ginagamit. Kinikilala mo na ang mga batas, regulasyon, at pamantayan ng bansa kung saan ang iyong impormasyon ay naka-imbak o naproseso ay maaaring naiiba mula sa iyong sariling bansa.

 

 

 

 

 

MGA UPDATE SA ATING PATAKARAN

 

Maaari naming baguhin o i-update ang aming Privacy Policy. Bibigyan ka namin ng abiso ng mga pagbabago ng Privacy Policy na ito, na siyang naaangkop at i-update ang petsa ng "Last Modified" sa itaas na bahagi ng Privacy Policy. Ang iyong patuloy na paggamit ng aming mga serbisyo ay nagpapatunay na sang-ayon ka sa mga posibleng pagbabago ng aming Privacy Policy. Kung hindi ka sang-ayon, dapat mong itigil ang paggamit ng aming mga serbisyo. Mangyaring repasuhin ang aming Privacy Policy sa pana-panahon.

 

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

 

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa aming Privacy Policy mangyaring makipag-ugnay sa amin sa:

Toga Limited,

1000 N West Street,

Suite 1200, Wilmington,

Delaware, 19801 USA.

Tel: (+6)03-2856-6208

       (+1)302-295-3839

 

 

 

 

 

 

Sumali na Ngayon sa Yippi
 
I-download ang Yippi at masiyahan sa mabilis, ligtas, simple at libreng app.