ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA YIPPI

Yippi (“Yippi”, “của chúng tôi”, “chúng tôi”) cung cấp dịch vụ tin nhắn, cuộc gọi internet, cuộc gọi video và các dịch vụ khác cho người dùng trên toàn thế giới. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dịch vụ của chúng tôi để hiểu về các vấn đề liên quan tới Yippi. Bằng việc cài đặt, truy cập và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ, tính năng, phần mềm hoặc website của chúng tôi (Gọi chung là “Dịch vụ”), bạn đã đồng ý với các Điều khoản dịch vụ (“Điều khoản”)

 

KHÔNG TRUY CẬP VÀO CÁC DỊCH VỤ KHẨN CẤP: Giữa Yippi, điện thoại của bạn, điện thoại cố định và các dịch vụ SMS có nhiều sự khác biệt quan trọng. Dịch vụ của chúng tôi không cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ khẩn cấp hoặc nhà cung cấp các dịch vụ khẩn cấp, bao gồm cảnh sát, cứu hỏa, bệnh viện hoặc kết nối với các điểm trả lời an toàn công cộng. Bạn cần đảm bảo rằng bạn có thể liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp cần thiết thông qua điện thoại di động, điện thoại cố định hoặc dịch vụ khác.

 

VỀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 

Đăng ký: Bạn phải sử dụng các dữ liệu chính xác để đăng ký sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp số điện thoại đang sử dụng và trong trường hợp thay đổi số điện thoại, bạn cần cập nhật số mới bằng cách sử dụng tính năng đổi số điện thoại trên ứng dụng. Bạn đồng ý nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi (từ chúng tôi hoặc bên cung cấp dịch vụ thứ ba) cung cấp mã để đăng ký sử dụng Dịch vụ.

Danh bạ: Bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của những người dùng Yippi và các liên hệ khác có trong danh bạn của bạn một các thường xuyên. Bạn xác nhận rằng bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi các số điện thoại đó để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.

Độ tuổi: Bạn phải là người từ 14 tuổi trở lên để có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (hoặc có thể lớn hơn tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia để có thể sử dụng Dịch vụ mà không cần sự đồng ý của cha mẹ). Ngoài độ tuổi tối thiểu bắt buộc để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo quy định hiện hành, nếu bạn chưa đủ tuổi để có quyền đồng ý với Điều khoản của chúng tôi tại quốc gia của bạn, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn phải thay mặt bạn đồng ý với Điều khoản của chúng tôi.

Thiết bị và phần mềm: Bạn cần phải cung cấp các thiết bị, phần mềm và việc kết nối dữ liệu nhất định tới Dịch vụ của chúng tôi, những điều này chúng tôi không cung cấp. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tải xuống và cài đặt các cập nhật Dịch vụ, bao gồm cả cập nhật tự động.

Các loại phí và thuế: Bạn chịu trách nhiệm chi trả cho tất cả phí dữ liệu di động và các loại thuế phí khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Chúng tôi có thể tính phí cho Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các loại thuế hiện hành. Chúng tôi có thể từ chối hoặc hủy các đơn hàng. Chúng tôi không hoàn lại tiền cho Dịch vụ của mình trừ khi pháp luật yêu cầu.

 

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ VÀ DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

 

Yippi quan tâm đến sự riêng tư của bạn. Chính sách Riêng tư của Yippi mô tả việc xử lý thông tin của chúng tôi (bao gồm các tin nhắn), các loại thông tin chúng tôi nhận và thu thập từ bạn và cách thức chúng tôi sử dụng và chia sẻ các thông tin này. Bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu của chúng tôi, bao gồm việc thu thập, sử dụng, và chia sẻ thông tin của bạn như đã mô tả trong Chính sách Riêng tư, cũng như việc truyền, xử lý thông tin của bạn tới Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên toàn thế giới nơi mà chúng tôi có hoặc sử dụng các cơ sở, nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác, bất kể bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ở đâu. Bạn thừa nhận rằng luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của quốc gia nơi thông tin của bạn được lưu trữ có thể khác với quốc gia của bạn.

 

CHẤP THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

Điều khoản và chính sách của chúng tôi: Bạn phải sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo Điều khoản và các chính sách đã công khai. Nếu chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn vì vi phạm Điều khoản sử dụng, bạn sẽ không thể tạo tài khoản mới mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

Sử dụng hợp pháp và được chấp nhận: Bạn phải truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi với mục đích hợp pháp được ủy quyền và được chấp nhận. Bạn sẽ không sử dụng (hoặc yêu cầu người khác sử dụng) Dịch vụ của chúng tôi theo các cách sau đây: (a) vi phạm, không phù hợp hoặc vi phạm quyền của Yippi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác, bao gồm quyền riêng tư, công khai, sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác; (b) bất hợp pháp, thô tục, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, thù hận, phân biệt chủng tộc, dân tộc, hoặc xúi giục, khuyến khích các hành vi đó cũng như thúc đẩy tội phạm bạo lực; (c) tuyền truyền, chia sẻ các thông tin sai lệch, không đúng sự thật, xuyên tạc; (d) mạo danh người khác; (e) gửi thông tin liên lạc bất hợp pháp hoặc không thể chấp nhận như nhắn tin hàng loạt, nhắn tin tự động, quay số tự động và các hành vi tương tự; hoặc là (f) liên quan tới bất kỳ việc sử dụng phi cá nhân Dịch vụ của chúng tôi trừ khi được chấp thuận bởi chúng tôi.

Làm tổn hại tới Yippi và Người dùng khác: Bạn không được (hoặc hỗ trợ người khác) truy cập, sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, phân phối, cấp phép, chuyển nhượng, hiển thị, thực hiện hoặc khai thác Dịch vụ của chúng tôi theo cách không được phép hoặc gây ảnh hưởng xấu, thiệt hại hoặc gây hại cho Dịch vụ, hệ thống, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác, bao gồm cả việc bạn không được trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện tự động như: (a) sử dụng kỹ thuật đảo ngược, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các tác phẩm phái sinh, giải mã hoặc trích xuất mã từ Dịch vụ của chúng tôi; (b) gửi, lưu trữ, truyền vi-rút hoặc mã máy tính có hại khác thông qua hoặc lên Dịch vụ của chúng tôi; (c) đạt được hoặc cố gắng giành quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc hệ thống của chúng tôi; (d) can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc việc hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi; (e) tạo tài khoản cho Dịch vụ của chúng tôi thông qua các phương tiện trái phép hoặc tự động; (f) thu thập thông tin về người dùng của chúng tôi theo bất kỳ cách thức không thể chấp nhận hoặc trái phép nào; (g) bán, bán lại, thuê hoặc tính phí cho Dịch vụ của chúng tôi; hoặc (h) phân phối hoặc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi trên một mạng nơi nhiều thiết bị có thể được sử dụng cùng một lúc.

Bảo mật Tài khoản của bạn: Bạn có trách nhiệm giữ cho thiết bị và tài khoản Yippi của bạn an toàn và bảo mật, và bạn phải thông báo cho chúng tôi kịp thời khi có bất kì việc sử dụng trái phép nào hoặc có bất kỳ việc vi phạm bảo mật tài khoản của bạn hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ bên thứ ba: Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với các trang web, ứng dụng, nội dung, các sản phẩm và dịch vụ của một bên thứ ba khác. Ví dụ, bạn có thể chọn sử dụng dịch vụ sao lưu dữ liệu của bên thứ ba (như iCloud hoặc Googe Drive) mà tích hợp với Dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với nút chia sẻ trên trang web của bên thứ ba mà cho phép bạn gửi thông tin đến các liên hệ Yippi của bạn. Vui lòng lưu ý rằng khi bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của họ sẽ quản lý việc bạn sử dụng các dịch vụ đó.

 

GIẤY PHÉP

 

Quyền của bạn: Yippi không yêu cầu quyền sở hữu thông tin mà bạn gửi cho tài khoản Yippi hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải có các quyền cần thiết đối với thông tin mà bạn đã gửi cho tài khoản Yippi của bạn hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi và quyền cấp các quyền, giấy phép trong Điều khoản của chúng tôi.

Quyền của Yippi: Chúng tôi sở hữu tất cả bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, logo, hình ảnh thương mại, bí mật thương mại, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không được sử dụng bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, logo, hình ảnh thương mại, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác trừ khi bạn có sự cho phép của chúng tôi.

Giấy phép Yippi dành cho bạn: Theo các Điều khoản của chúng tôi, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể cấp phép và không thể chuyển nhượng để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Giấy phép này chỉ nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, tuân theo các Điều khoản của chúng tôi. Các quyền và giấy phép chúng tôi cấp cho bạn một cách rõ ràng, không có sự ngụ ý hay ám chỉ.

 

BÁO CÁO BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU VÀ SỞ HỮU SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản Yippi của bạn nếu bạn nhiều lần vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ có thể gặp một số nguy cơ của riêng bạn, những điều mà chúng tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên cơ sở “như hiện trạng” không có bất kỳ sự đảm bảo nào, bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau: sự đảm bảo về thương mại, một mục đích cụ thể nào đó, quyền sở hữu, hay đảm bảo máy tính của bạn sẽ không dính virus hoặc mã độc khác. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào do chúng tôi cung cấp là chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích, rằng các dịch vụ của chúng tôi sẽ hoạt động mà không có lỗi, bảo mật hoặc an toàn hoặc các dịch vụ của chúng tôi sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc khiếm khuyết. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho việc kiểm soát cách thức hoặc thời điểm người dùng sử dụng dịch vụ, các tính năng mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không bắt buộc phải kiểm soát các hành động hoặc thông tin (bao gồm cả nội dung) của người dùng hoặc các bên thứ ba khác. Bạn miễn trừ cho chúng tôi bao gồm các công ty con, chi nhánh, ban giám đốc, cán bộ, nhân viên, đối tác và đại lý của chúng tôi (gọi chung là Các bên liên quan tới Yippi ) khỏi mọi khiếu nại, phàn nàn, tố tụng, tranh cãi hoặc tranh chấp (gọi chung là “khiếu nại”) và các thiệt hại phát sinh được biết cũng như chưa biết, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến khiếu nại mà xảy ra giữa bạn với bên thứ ba bất kỳ.

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

Các bên liên quan tới Yippi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ lợi nhuận bị mất hoặc các thiệt hại đặc biệt, phạt, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ, hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến các điều khoản của chúng tôi, chúng tôi hoặc các dịch vụ của chúng tôi, ngay cả khi các bên liên quan tới Yippi đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm chi trả của chúng tôi liên quan tới các điều khoản hoặc các dịch vụ của chúng tôi sẽ không vượt quá một trăm đô la (100 đô la) hoặc tổng số tiền bạn đã trả cho chúng tôi trong mười hai tháng qua. Việc từ chối trách nhiệm nêu trên đối với một số thiệt hại và giới hạn trách nhiệm sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép. Luật pháp của một số tiểu bang hoặc khu vực có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn một số thiệt hại nhất định, do đó một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn được nêu ở trên có thể không áp dụng cho bạn. Mặc dù có bất cứ điều gì trái ngược với các điều khoản của chúng tôi, trong những trường hợp như vậy, trách nhiệm của các bên liên quan tới Yippi sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép.

 

SỰ BỒI THƯỜNG

 

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ các Bên liên quan tới Yippi khỏi mọi trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất và chi phí dưới mọi hình thức (bao gồm cả phí và chi phí pháp lý hợp lý) liên quan đến, phát sinh từ, hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến bất kỳ điều nào sau đây: (a) quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin được cung cấp trong kết nối sau đó; (b) vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm Điều khoản của chúng tôi; hoặc (c) bất kỳ sự trình bày sai nào do bạn. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ theo yêu cầu của chúng tôi trong việc bảo vệ hoặc giải quyết mọi khiếu nại.

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

Luật áp dụng: Luật pháp Malaysia quản lý các Điều khoản của chúng tôi, cũng như mọi Tranh chấp có thể xảy ra giữa Yippi và bạn, cho dù tại tòa án hay trọng tài phân xử, không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

 

HIỆU LỰC VÀ SỰ CHẤM DỨT CỦA DỊCH VỤ

 

Hiệu lực của Dịch vụ của chúng tôi: Dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn vì bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, lỗi mạng hoặc thiết bị. Chúng tôi có thể ngừng một số hoặc tất cả các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các tính năng nhất định và hỗ trợ cho các thiết bị và nền tảng nhất định bất cứ lúc nào. Các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các việc xảy ra tự nhiên và các sự kiện bất khả kháng khác.

Chấm dứt: Chúng tôi có thể sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, ví dụ như nếu bạn vi phạm Điều khoản của chúng tôi hoặc gây tổn hại, rủi ro cho người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

 

Khác

-        Trừ khi có thỏa thuận chung giữa bạn và chúng tôi, nếu không, các Điều khoản của chúng tôi là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan tới Yippi và Dịch vụ của chúng tôi, thay thế mọi thỏa thuận trước đó.

-        Chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản bổ sung cho một số Dịch vụ của chúng tôi trong tương lai, điều này có thể gây ra mâu thuẫn giữa Điều khoản của chúng tôi và các điều khoản bổ sung như vậy.

-        Dịch vụ của chúng tôi không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng ở bất kỳ quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó vi phạm luật địa phương hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ quy định nào ở quốc gia khác. Chúng tôi có quyền giới hạn Dịch vụ của mình ở bất kỳ quốc gia nào.

-        Bạn sẽ không sử dụng hoặc tải xuống Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn ở một quốc gia bị hạn chế và bạn sẽ không giả lập vị trí của mình thông qua thiết lập Proxy cho IP hoặc các phương pháp khác.

-        Điều khoản của chúng tôi được viết bằng tiếng Anh (Anh Mỹ). Bất kỳ bản dịch nào được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn. Nếu có bất kỳ sự khác biệt giữa phiên bản dịch và phiên bản tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được dùng làm căn cứ pháp lý.

-        Bất kỳ sự sửa đổi hoặc từ bỏ các Điều khoản của chúng tôi đều cần có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi.

-        Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về các sửa đổ, nếu phù hợp và cập nhật Ngày chỉnh sửa cuối cùng ở đầu Điều khoản của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi xác nhận rằng bạn chấp nhận Điều khoản đã sửa đổi của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sửa đổi của chúng tôi, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Vui lòng cập nhật Điều khoản của chúng tôi thường xuyên.

-        Tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản đều được chúng tôi tự do chuyển nhượng cho bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc hoặc bán tài sản hoặc theo quy định của pháp luật và chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn sang bất kỳ chi nhánh, đơn vị kế thừa hoặc chủ sở hữu mới của chúng tôi.

-        Bạn sẽ không chuyển bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Điều khoản của chúng tôi cho bất kỳ ai khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

-        Không có bất kỳ mục nào trong Điều khoản của chúng tôi gây trở ngại cho chúng tôi trong việc tuân thủ theo luật pháp.

-        Trừ khi được nhắc đến trong tài liệu này, Điều khoản của chúng tôi không mang lại quyền lợi cho bên thứ ba bất kì nào.

-        Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ Điều khoản nào, điều đó không được coi là từ bỏ.

-        Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ có thể được tách ra khỏi Điều khoản của chúng tôi và skhông ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

-        Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được chúng tôi cấp cho bạn. Trong một số khu vực pháp lý nhất định, bạn có thể có quyền hợp pháp với tư cách là người tiêu dùng và Điều khoản của chúng tôi không nhằm hạn chế các quyền hợp pháp của người tiêu dùng điều mà có thể không được miễn theo hợp đồng.

-        Chúng tôi luôn đánh giá cao phản hồi của bạn hoặc các đề xuất khác về Yippi và Dịch vụ của chúng tôi, nhưng bạn hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không có nghĩa vụ chi trả cho bạn (giống như việc bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi hay đề xuất này).

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA YIPPI

 

Tôn chỉ của chúng tôi là luôn luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu xây dựng Yippi, chúng tôi đã mong muốn xây dựng Dịch vụ của mình với một nguyên tắc bảo mật mạnh mẽ.

Yippi cung cấp dịch vụ tin nhắn, gọi Internet và các dịch vụ khác cho người dùng trên toàn thế giới. Chính sách Bảo mật của chúng tôi giúp giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin (bao gồm cả tin nhắn). Ví dụ: chúng tôi nói về những thông tin chúng tôi thu thập và điều này ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Chúng tôi cũng giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ quyền riêng tư của bạn - như xây dựng Yippi để gửi tin nhắn chứ không lưu trữ và cho phép bạn kiểm soát những người bạn liên lạc trên Dịch vụ của chúng tôi.

Khi chúng tôi nói về “Yippi”, “của chúng tôi”, “chúng tôi”, tất cả đều là nói về Yippi. Chính sách Bảo mật này (“Chính sách Bảo mật”) áp dụng cho tất cả các ứng dụng, dịch vụ, tính năng, phần mềm và trang web của chúng tôi (gọi chung là Dịch vụ) trừ khi có quy định khác.

 

THU THẬP THÔNG TIN

 

Yippi nhận hoặc thu thập thông tin khi chúng tôi vận hành và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi khi bạn cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 

THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP

 

-        Thông tin tài khoản của bạn: Bạn cung cấp số điện thoại di động của mình để tạo tài khoản Yippi. Bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại trong danh bạn điện thoại của bạn một cách thường xuyên, bao gồm cả số của cả người dùng Dịch vụ của chúng tôi và các liên hệ khác của bạn. Bạn xác nhận bạn được ủy quyền để cung cấp cho chúng tôi những thông tin này. Bạn cũng có thể thêm thông tin khác vào tài khoản của mình, chẳng hạn như tên, ảnh đại diện và cập nhật trạng thái.

-        Tin nhắn của bạn: Chúng tôi không giữ lại tin nhắn của bạn trong quá trình cung cấp Dịch vụ. Khi tin nhắn của bạn (bao gồm các cuộc trò chuyện, ảnh, video, tin nhắn thoại, tệp và thông tin vị trí) được gửi, chúng sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi. Tin nhắn của bạn được lưu trữ trên thiết bị của riêng bạn. Nếu một tin nhắn không thể được gửi ngay lập tức (ví dụ: nếu bạn ngoại tuyến), chúng tôi có thể giữ nó trên máy chủ của chúng tôi trong tối đa 30 ngày khi chúng tôi cố gắng gửi lại. Nếu một tin nhắn vẫn chưa được gửi sau 30 ngày, chúng tôi sẽ xóa nó. Để cải thiện hiệu suất và chất lượng dịch vụ, chẳng hạn như khi nhiều người đang chia sẻ ảnh hoặc video phổ biến, chúng tôi có thể giữ lại nội dung đó trên máy chủ của mình trong một khoảng thời gian dài hơn. Chúng tôi cũng cung cấp mã hóa đầu cuối cho Dịch vụ của chúng tôi (mã hóa đầu cuối có nghĩa là tin nhắn của bạn được mã hóa để ngăn chúng tôi và các bên thứ ba đọc chúng).

-        Kết nối của bạn: Để giúp bạn sắp xếp cách bạn giao tiếp với người khác, chúng tôi có thể tạo danh sách liên hệ yêu thích của bạn và bạn có thể tạo, tham gia hoặc thêm vào các nhóm và danh sách phát, các nhóm và danh sách đó được liên kết với thông tin tài khoản của bạn.

-        Hỗ trợ khách hàng: Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn bao gồm các bản sao tin nhắn và cách liên hệ với bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Ví dụ, bạn có thể gửi cho chúng tôi một email với thông tin liên quan đến hoạt động của ứng dụng hoặc các vấn đề phát sinh khác.

 

THU THẬP THÔNG TIN TỰ ĐỘNG

 

-        Thông tin sử dụng và nhật ký hoạt động: Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến dịch vụ, chẩn đoán phát hiện sự cố và hiệu suất. Điều này bao gồm thông tin về hoạt động của bạn (ví dụ như cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, cách bạn tương tác với người khác thông qua Dịch vụ của chúng tôi và tương tự), tệp nhật ký và chẩn đoán phát hiện sự cố, các sự cố, trang web, nhật ký và báo cáo hiệu suất.

-        Thông tin giao dịch: Nếu bạn thanh toán cho Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được các thông tin và xác nhận như biên lai thanh toán, bao gồm từ kho ứng dụng hoặc các bên thứ ba khác đang xử lý khoản thanh toán của bạn.

-        Thông tin về thiết bị và kết nối: Chúng tôi thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị khi bạn cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm các thông tin như phần cứng, thông tin hệ điều hành, thông tin trình duyệt, địa chỉ IP, thông tin mạng di động bao gồm số điện thoại và số nhận dạng thiết bị. Chúng tôi thu thập thông tin vị trí thiết bị nếu bạn sử dụng các tính năng vị trí, chẳng hạn như khi bạn chọn chia sẻ vị trí của mình với các liên hệ của mình, xem mục vị trí gần đó hoặc những người khác đã chia sẻ với bạn nhằm mục đích chẩn đoán và khắc phục sự cố như nếu bạn đang gặp sự cố với các tính năng vị trí trong ứng dụng của chúng tôi.

-        Cookies: Chúng tôi sử dụng cookies để vận hành và cung cấp Dịch vụ của mình, bao gồm cung cấp Dịch vụ web, cải thiện trải nghiệm của bạn, hiểu cách Dịch vụ của chúng tôi đang được sử dụng và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookies để cung cấp Yippi cho web, máy tính để bàn và các dịch vụ web khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để hiểu Câu hỏi thường gặp nào phổ biến nhất và để hiển thị cho bạn nội dung có liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng cookies để ghi nhớ các lựa chọn của bạn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ của bạn và mặt khác để tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi.

-        Thông tin trạng thái: Chúng tôi thu thập thông tin về các thay đổi thông báo trạng thái và thông báo trực tuyến của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như bạn có trực tuyến hay không (khi bạn lựa chọn hiển thị trực tuyến), lần cuối bạn sử dụng Dịch vụ (lần truy cập gần nhất của bạn) và cập nhật trạng thái.

 

THÔNG TIN BÊN THỨ BA

 

-        Thông tin Người khác cung cấp về bạn: Chúng tôi nhận được thông tin người khác cung cấp cho chúng tôi, có thể bao gồm thông tin về bạn. Ví dụ: khi những người dùng khác mà bạn biết sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, họ có thể cung cấp số điện thoại của bạn từ sổ địa chỉ di động của họ (giống như bạn có thể cung cấp của họ cho chúng tôi) hoặc họ có thể gửi tin nhắn cho bạn, gửi tin nhắn cho các nhóm mà bạn tham gia hoặc gọi điện cho bạn.

-        Nhà cung cấp thuộc bên thứ ba: Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba để giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, cải thiện, hiểu, điều chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị Dịch vụ của mình. Ví dụ chúng tôi làm việc với các công ty để phân phối ứng dụng của chúng tôi, cung cấp cơ sở hạ tầng, phân phối và các hệ thống khác, cung cấp bản đồ và thông tin vị trí, xử lý thanh toán, giúp chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của mình và tiếp thị Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp này có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn trong một số trường hợp nhất định; ví dụ, các cửa hàng ứng dụng có thể cung cấp cho chúng tôi các báo cáo để giúp chúng tôi chẩn đoán và khắc phục các sự cố dịch vụ.

-        Dịch vụ của bên thứ ba: Chúng tôi cho phép bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi liên quan đến các dịch vụ của bên thứ ba. Nếu bạn sử dụng như vậy, chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ họ. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của họ.

 

CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN

 

Chúng tôi sử dụng tất cả thông tin chúng tôi có để giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, cải thiện, điều chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị Dịch vụ của mình.

-        Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi vận hành và cung cấp Dịch vụ của mình, bao gồm hỗ trợ khách hàng, cải thiện, sửa chữa và điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, phân tích và sử dụng thông tin chúng tôi có để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các dịch vụ và tính năng mới cũng như tiến hành các hoạt động khắc phục sự cố. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để vận hành, cung cấp, cải thiện, hiểu rõ và điều chỉnh Dịch vụ của mình.

-        An toàn và bảo mật: Chúng tôi xác minh tài khoản và hoạt động cũng như thúc đẩy sự an toàn và bảo mật trong và ngoài Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách điều tra hoạt động đáng ngờ hoặc vi phạm Điều khoản và để đảm bảo Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng một cách hợp pháp.

-        Liên hệ về Dịch vụ của chúng tôi và Công ty TNHH Tập đoàn Toga: Chúng tôi trao đổi với bạn về Dịch vụ và tính năng của chúng tôi và cho bạn biết về các điều khoản và chính sách cũng như các cập nhật quan trọng khác. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn việc tiếp thị cho các Dịch vụ của chúng tôi và những thứ thuộc về Công ty TNHH Tập đoàn Toga, mà chúng tôi hiện là một phần.

-        Không có quảng cáo biểu ngữ của bên thứ ba: Chúng tôi không cho phép quảng cáo biểu ngữ của bên thứ ba trên Yippi. Chúng tôi không có ý định giới thiệu chúng, nhưng nếu chúng tôi làm, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này.

-        Tin nhắn thương mại: Chúng tôi sẽ cho phép bạn và các bên thứ ba, như các doanh nghiệp, liên lạc với nhau bằng Yippi, chẳng hạn như thông qua đơn hàng, giao dịch và thông tin cuộc hẹn, thông báo giao hàng và giao hàng, cập nhật sản phẩm và dịch vụ tiếp thị. Ví dụ, bạn có thể nhận thông tin về tình trạng chuyến bay cho chuyến đi sắp tới, biên lai cho thứ bạn đã mua hoặc thông báo khi giao hàng được thực hiện. Những tin nhắn bạn có thể nhận được có chứa thông tin quảng cáo sẽ liên quan tới thứ gì đó có thể bạn quan tâm. Chúng tôi không muốn bạn có một trải nghiệm spam; như với tất cả các tin nhắn của bạn, bạn có thể quản lý các liên lạc này và chúng tôi sẽ tôn trọng các lựa chọn của bạn.

 

THÔNG TIN BẠN VÀ CHÚNG TÔI CHIA SẺ

 

Bạn chia sẻ thông tin của mình khi bạn sử dụng và liên lạc qua Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn để giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, cải thiện, nắm bắt, điều chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị Dịch vụ của chúng tôi.

-        Thông tin tài khoản: Số điện thoại, tên hồ sơ và ảnh đại diện, trạng thái trực tuyến và thông báo trạng thái, trạng thái nhìn thấy lần cuối và biên lai có thể hiển thị cho bất kỳ ai sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, mặc dù vậy, bạn có chỉnh sửa cài đặt Dịch vụ của mình để quản lý hiển thị những thông tin nhất định tới người dùng khác.

-        Danh bạ của bạn và những người khác: Người dùng mà bạn liên lạc có thể lưu trữ hoặc chia sẻ lại thông tin của bạn (bao gồm số điện thoại hoặc tin nhắn của bạn) với những người khác trong và ngoài Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng cài đặt Dịch vụ của mình và tính năng chặn để quản lý người dùng Dịch vụ của chúng tôi mà bạn liên lạc và những thông tin nhất định mà bạn chia sẻ.

-        Nhà cung cấp bên thứ ba: Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba để giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, cải thiện, nắm bắt, điều chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị Dịch vụ của mình. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu họ sử dụng thông tin của bạn theo hướng dẫn và điều khoản của chúng tôi hoặc với sự cho phép rõ ràng từ bạn.

-        Dịch vụ của bên thứ ba: Khi bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba được tích hợp với Dịch vụ của chúng tôi, họ có thể nhận được thông tin về những gì bạn chia sẻ với họ. Ví dụ, nếu bạn sử dụng dịch vụ sao lưu dữ liệu được tích hợp với Dịch vụ của chúng tôi (như iCloud hoặc Google Drive), họ sẽ nhận được thông tin về những gì bạn chia sẻ. Nếu bạn tương tác với dịch vụ của bên thứ ba được liên kết thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp thông tin trực tiếp cho bên thứ ba đó. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, bạn cần tuân thủ các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó.

 

CÔNG TY CON

 

Chúng tôi là một phần của Công ty TNHH Tập đoàn Toga. Là một phần của Tập đoàn, Yippi nhận thông tin và chia sẻ thông tin với Tập đoàn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi nhận được từ họ và họ có thể sử dụng thông tin chúng tôi chia sẻ với họ, để giúp vận hành, cung cấp, cải thiện, nắm bắt, điều chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị Dịch vụ của chúng tôi và các dịch vụ của họ. Điều này giúp cải thiện cơ sở hạ tầng và hệ thống phân phối, hiểu cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và dịch vụ của họ, giúp bảo vệ hệ thống và chống spam, lạm dụng hoặc các hoạt động vi phạm. Công ty TNHH Toga và các công ty khác trong Tập đoàn cũng có thể sử dụng thông tin từ chúng tôi để cải thiện trải nghiệm của bạn trong các dịch vụ của họ như đưa ra đề xuất sản phẩm (ví dụ, về bạn bè hoặc kết nối hay nội dung thú vị) và hiển thị các ưu đãi và quảng cáo có liên quan.

 

CHUYỂN NHƯỢNG, THAY ĐỔI QUYỀN KIỂM SOÁT VÀ CHUYỂN GIAO

 

Tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Chính sách quyền riêng tư đều được chúng tôi tự do chuyển nhượng cho bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi, liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc, bán tài sản hoặc theo yêu cầu của pháp luật hoặc; và nếu không, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho bất kỳ chi nhánh, tổ chức kế thừa hoặc chủ sở hữu mới của chúng tôi.

 

QUẢN LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN

 

Nếu bạn muốn quản lý, thay đổi, giới hạn hoặc xóa thông tin của mình, chúng tôi cho phép bạn thực hiện điều đó thông qua các công cụ sau đây:

-        Cài đặt dịch vụ: Bạn có thể thay đổi cài đặt Dịch vụ của mình để quản lý một số thông tin hiển thị với người dùng khác. Bạn có thể quản lý danh bạ, nhóm và danh sách phát hoặc sử dụng tính năng chặn của chúng tôi để quản lý người dùng mà bạn liên lạc.

-        Thay đổi số điện thoại di động, tên hồ sơ và hình ảnh và thông điệp trạng thái: Bạn phải thay đổi số điện thoại di động của mình bằng tính năng thay đổi số điện thoại trong ứng dụng của chúng tôi và chuyển tài khoản của bạn sang số điện thoại di động mới. Bạn cũng có thể thay đổi tên hồ sơ, ảnh đại diện và thông điệp trạng thái bất cứ lúc nào.

-        Xóa tài khoản Yippi của bạn: Bạn có thể xóa tài khoản Yippi của mình bất cứ lúc nào (bao gồm cả việc bạn muốn hủy bỏ sự đồng ý đối với việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn) bằng tính năng xóa trong ứng dụng của chúng tôi. Khi bạn xóa tài khoản Yippi, các tin nhắn chưa được gửi của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi cũng như bất kỳ thông tin nào khác của bạn, chúng tôi không còn cần phải vận hành và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi nữa. Hãy lưu ý rằng nếu bạn chỉ xóa Dịch vụ của chúng tôi khỏi thiết bị của bạn mà không sử dụng tính năng xóa tài khoản của tôi trong ứng dụng của chúng tôi, thông tin của bạn có thể được lưu trữ với chúng tôi trong một thời gian dài hơn. Hãy nhớ rằng khi bạn xóa tài khoản của mình, nó không ảnh hưởng đến thông tin của người dùng khác có liên quan đến bạn, chẳng hạn như bản sao của tin nhắn bạn đã gửi cho họ.

 

LUẬT VÀ BẢO VỆ

 

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu giữ và chia sẻ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin tưởng rằng điều đó là cần thiết, ví dụ như: (a) trả lời theo luật hoặc quy định hiện hành, theo quy trình pháp lý hoặc theo yêu cầu của chính phủ; (b) thực thi Điều khoản của chúng tôi và bất kỳ điều khoản và chính sách hiện hành nào khác, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn; (c) phát hiện, điều tra, ngăn chặn giải quyết gian lận và các hoạt động bất hợp pháp, bảo mật hoặc các vấn đề kỹ thuật khác; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của người dùng của chúng tôi cũng như của Yippi, Công ty TNHH Toga hoặc những người khác.

 

HOẠT ĐỘNG TOÀN CẦU CỦA CHÚNG TÔI

 

Bạn đồng ý với cách xử lý thông tin của chúng tôi, bao gồm thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này, cũng như việc chuyển và xử lý thông tin của bạn đến Malaysia và các quốc gia khác trên toàn cầu nơi chúng tôi có hoặc sử dụng các cơ sở, nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác, bất kể bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ở đâu. Bạn thừa nhận rằng luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của quốc gia nơi thông tin của bạn được lưu trữ hoặc xử lý có thể khác với quốc gia của chính bạn.

 

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

 

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về các sửa đổi Chính sách riêng tư này, nếu phù hợp và cập nhật ngày của “Bản sửa đổi gần nhất” ở phần đầu của Chính sách bảo mật này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi xác nhận rằng bạn chấp nhận Chính sách riêng tư đã sửa đổi của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách riêng tư đã sửa đổi của chúng tôi, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Vui lòng thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về Chính sách riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty TNHH Toga

1000 N Phố West,

Căn hộ 1200, Thành phố Wilmington,

Bang Delaware, 19801 Hoa Kỳ.

Điện thoại: (+6) 03-2856-6208

                   (+1) 302-295-3839

 

Gia nhập Yippi Ngay Hôm Nay
 
Tải Yippi và tận hưởng ứng dụng miễn phí nhanh, an toàn, đơn giản.